Open navigation

08 Kohderekisterin toiminnot

Kohdetyyppikohtainen suodatus

Aloitusnäkymän kohdelistauksessa on esitetty puuhierarkiassa organisaation kaikki aktiiviset kohteet. Pudotusvalikoista voidaan rajata näytettäväksi vain halutun kohdetyypin mukaiset kohteet. Kun kohdetyyppikohtainen suodatus on valittu, Kohdelistauksessa näytetään vain kyseisen kohdetyypin kohteet ja haku palauttaa vain valitun kohdetyypin mukaiset hakua vastaavat kohteet. Tehdyt haut ja pudotusvalikon valinta määrittää mitä ominaisuustietoja listan sarakkeissa ja alarivin yhteenveto- laatikoissa näytetään.

 Valittuna kohdetyyppinä ”Rakennukset”.

 Valittuna kohdetyyppinä ”Kiinteistöt”.


Sarakkeiden valinta

Sarakkeet-valikon kautta voi valita mitä sarakkeita Kohdelistauksessa näytetään. Lisätty sarake näytetään aina viimeisenä.


Hakutoiminnot

Sanahaku

Etsi-kenttään kirjoitetaan merkkijono, jonka mukaan kohteita haetaan ja painetaan Hae-painiketta, suurennuslasin kuvaketta tai näppäimistön enter-näppäintä. Puurakenteessa näytetään vain hakutulosta vastaavat kohteet.

Sanahaun hakukriteerit ovat:

  • nimi
  • tunnus
  • osoite
  • kunta
  • Maanmittauslaitoksen antama kohteen virallinen kiinteistötunnus (vain kiinteistö -kohdetyypillä)
  • kohteen pysyvä, Väestörekisterikeskuksen antama rakennustunnus (VTJ-PRT) (vain rakennus -kohdetyypillä)

Haun sulkeminen tapahtuu painamalla Hae-painikkeen perässä ’Tyhjennä kaikki’-painiketta tai klikkaamalla Etsi-kentässä olevaa ruksia.


Hakutulosten esittäminen murupolkuna

Jos käyttäjä on valinnut näytettäväksi kaikki kohdetyypit, palauttaa haku hakutulokset murupolkuna. Hakutulokset näkyvät sinisellä tekstillä. Tieto kohteen sijainnista kohdehierarkiassa näkyy murupolkuna harmaalla tekstillä. Murupolun tekstit ovat linkkejä.


Laajennettu haku

Laajennetulla haulla voidaan hakea kohteita niiden ominaisuustietojen perusteella. Laajennettu haku tapahtuu valitsemalla Lisää hakuehtoja- painikkeesta, joka avaa alasvetovalikon. Alasvetovalikosta voidaan valita yksi tai useampi hakuehto. Laajennetun haun tarjoamat hakuehdot määräytyvät kohdetyyppikohtaisen suodatuksen perusteella.


Uudet hakuehdot tulevat näkyviin viimeisimmän hakukriteerin oikealle puolelle. Hakuehdon sulkeminen tapahtuu painamalla ehdon perässä oleva ruksia.


Uusi hakuehto aukeaa omana valikkona. Valikon saa avattua klikkaamalla painikkeen sisällä olevan pystyviivan vasemmalla puolella olevaa aluetta (oikealla puolella viivaa on hakuehdon poistava ruksi). Valikon rakenne määräytyy tietotyypin mukaan.


Ohjema päivittää listan vastaamaan hakuehdot sitä mukaan, kun käyttäjä valitsee arvoja hakuehtoihin. Hakutuloslistaukseen ilmestyy uusina sarakkeina hakua tarkentavan ominaisuustiedon otsikkotieto.


Poistettujen kohteiden hakeminen

Oletuksena järjestelmässä näytetään aktiiviset kohteet. Klikkaamalla Laajennettu haku ja valitsemalla ’Aktiivisuus’ ja avaamalla Valikko, voidaan valita näkyviin poistetut kohteet.


Avataan Aktiivisuus-alasvetovalikko ja valitaan näytettäväksi poistetut kohteet.


Kohteiden lajittelu listanäkymässä ominaisuuksien mukaan

Puuhierarkiassa näytettäviä kohteita voi lajitella yksi sarake kerrallaan klikkaamalla asianmukaisen sarakkeen otsikkoa. Tekstiä voi lajitella nousevaan tai laskevaan aakkosjärjestykseen ja lukuja pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään.


Sarakkeiden otsikon edessä olevat ylös- ja alaspäin osoittavat nuolet kertovat onko lajittelu päällä. Jos nuolet ovat harmaina, kohteita ei ole lajiteltu. Jos alaspäin osoittava nuoli on sininen, ovat kohteet lajiteltu pienimmästä suurimpaan. Jos ylöspäin osoittava nuoli on sininen, ovat kohteet lajiteltu suurimmasta pienimpään.


Uusien kohteiden perustaminen

Otettaessa ohjelma käyttöön on ensimmäinen tehtävä omaisuusrekisterin ja omaisuutta koskevien perustietojen luominen. Omaisuusrekisterien muodostaminen aloitetaan kohteiden luomisella ja tunnistetietojen syöttämisellä.


On suositeltavaa, että uusia kohteita luodessa on valittuna ’Kaikki’- kohteet, eli päällä ei ole kohdetyyppikohtaista suodatusta.


Lisää: toimipiste

Jokaisen järjestelmään luotavan kohteen tulee kuulua yhteen toimipisteeseen. Jos toimipistettä, johon kohde halutaan luoda, ei ole järjestelmässä, luodaan ensin uusi toimipiste. Toimipisteen lisääminen tapahtuu viemällä hiiren osoitin organisaatio-riville kohdelistauksessa. Organisaatiorivi korostuu erivärisenä ja organisaation nimen perään ilmestyy menuvalikko.


Klikataan menuvalikkoa ja valitaan ’Lisää toimipiste’.


Ikkunaan avautuu erillinen Lisää toimipiste- näkymä. Syötetään pakollisina tietoina kohteen sisäinen tunnus ja nimi. Lopuksi valitaan ‘Tallenna’, jolloin uusi toimipiste tallennetaan rekisteriin. Luotu toimipiste ilmestyy automaattisesti näkyviin kohdelistauksen loppuun.


Lisää: kiinteistö, rakennus, huoneisto, muu

Kiinteistö-, rakennus-, huoneisto- ja muu- kohdetyypin kohteiden lisäys tapahtuu aina toimipisteen alle.


Kohteiden lisäämisessä suositellaan noudatettavaksi puuhierarkiaa. Alemman tason kohteita voidaan kuitenkin liittää myös suoraan ylemmälle tasolle, eli esimerkiksi rakennus voidaan liittää suoraan toimipisteeseen ilman kiinteistöä.


Kohteiden lisäys tapahtuu samalla tavoin kuin toimipisteen lisäys. Kohdelistauksesta valitaan se kohde, jonka alle uusi kohde halutaan perustaa (esim. toimipiste, jonka alle kiinteistö halutaan perustaa). Viemällä hiiren osoitin kohteen riville, rivi korostuu erivärisenä ja kohteen nimen perään ilmestyy menuvalikko.


Klikataan hiiren oikealla menuvalikkoa tai kohteen riviä ja valitaan avautuvasta valikosta ’Lisää’. Avautuvasta alivalikosta valitaan, mikä kohdetyyppi halutaan lisätä. Järjestelmä kertoo aina, minkä kohdetyypin kohteita voidaan kyseisen kohteen alle lisätä.


Kohdetyypin valinnan jälkeen ikkunaan avautuu kyselyikkuna, johon syötetään pakollisina tietoina kohteen sisäinen tunnus ja nimi. Lopuksi valitaan ’Tallenna’, jolloin uusi kohdetyyppi tallennetaan rekisteriin. Peruuta- valinnan kohteen lisäys voidaan perua. Luotu kohde ilmestyy automaattisesti näkyviin puurakenteeseen.


Kohteen siirtäminen

Kiinteistö-, rakennus-, huoneisto- ja muu- kohdetyypin kohteita voidaan siirtää järjestelmässä valmiina olevien toimipisteiden välillä. Aiemmin perustetun kohteen siirtäminen tapahtuu listanäkymän kautta. Kohteen siirtäminen siirtää aina myös puuhierarkiassa olevat, kohteen alapuoliset kohteet.


Viemällä hiiren osoitin siirrettävän kohteen riville, rivi korostuu erivärisenä ja kohteen nimen perään ilmestyy menuvalikko. Klikataan hiiren oikealla menuvalikkoa ja valitaan avautuvasta valikosta ”Siirrä”.


Seuraavaksi näkymään aukeaa kyselyikkuna. Alasvetovalikosta valitaan minkä kohteen alle siirrettävä kohde halutaan siirtää. Järjestelmää tarjoaa automaattisesti ne kohteet, joiden alle siirto on mahdollista. Jos kohteen alla on hierarkiassa kohteita, siirtyvät ne aina siirron mukana.


Siirto vahvistetaan lopuksi valitsemalla ‘Siirrä’.


Kohteen kopioiminen

Aiemmin perustetun kohteen kopioiminen tapahtuu listanäkymän kautta. Kohteen kopioiminen kopioi aina myös puuhierarkiassa olevat, kohteen alapuoliset kohteet.


Viemällä hiiren osoitin kopioitavan kohteen riville, rivi korostuu erivärisenä ja kohteen nimen perään ilmestyy menuvalikko. Klikataan hiiren oikealla menuvalikkoa ja valitaan avautuvasta valikosta ”Kopioi”.


Seuraavaksi ikkunaan aukeaa kyselyikkuna, johon vahvistetaan kohteen kopiointi valitsemalla ”Kopioi”.

Kopioinnin kohteena olevat kohteet ilmestyvät puuhierarkian samaan haaraan. Kopioitujen kohteiden nimen perässä näkyy listanäkymässä suluissa teksti (kopio).


Kohteen poistaminen

Aiemmin perustetun kohteen poistaminen tapahtuu listanäkymän kautta. Kohteen poistaminen poistaa aina myös puuhierarkiassa alempana olevat, kohteen alapuolella olevat kohteet.


Viemällä hiiren osoitin poistettavan kohteen riville, rivi korostuu erivärisenä ja kohteen nimen perään ilmestyy menuvalikko. Klikataan hiiren oikealla menuvalikkoa ja valitaan avautuvasta valikosta ”Poista”.


Seuraavaksi ikkunaan aukeaa kyselyikkuna, johon valitaan alasvetovalikosta pakollisena tietona poiston syy ja kirjataan selite. Järjestelmä kertoo, että poisto poistaa myös kaikki poiston kohteen alla olevat kohteet.


Poiston kohteena olevat kohteet katoavat poiston jälkeen listanäkymästä. Poistetut kohteet saa näkyviin listanäkymässä Laajennetun haun kautta (Poistettujen kohteiden hakeminen).


Poista-toiminto merkitsee kohteen ja sen alikohteet poistetuksi säilyttäen kuitenkin kaikki kohteisiin liittyvät tiedot tietokannassa.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.