08 Objektregistrets funktioner

Filtrera enligt objekttyp

I objektlistan på startsidan visas organisationens alla aktiva objekt i hierarkin. I menyn kan man välja att end-ast en viss typ av objekt ska visas.


När man har aktiverat ett objektfilter visas bara den typens objekt i listan och i sökresultatet.


Sökningarna och valet i objektfiltreringsmenyn avgör vilka egenskaper som visas i egenskapskolumnerna och i sammandragsboxarna.


 ’Byggnader’ har valts som objekttyp.

 ’Fastigheter’ har valts som objekttyp.


Välja kolumner

I kolumnmenyn kan man välja vilka kolumner som ska visas i objektlistan. Den kolumn som lagts till visas alltid sist.


Sökfunktioner

Ordsökning

I sökfältet skriver man in vad man vill söka efter och klickar på antingen Sök, förstoringsglasikonen eller Enter på tangentbordet. I hierarkin visas bara objekt som motsvarar söksträngen.


Kriterier som kan användas vid ordsökning är:

  • namn
  • beteckning
  • adress
  • kommun
  • objektets officiella fastighetsbeteckning från Lantmäteriverket (endast för fastigheter)
  • objektets permanenta byggnadsbeteckning från Befolkningsregistercentralen (BDS-PBB) (bara för byggnader)

Stäng sökningen genom att klicka på ’Töm’ eller krysset i sökfältet.


Sökresultat presenteras med sökväg

Om användaren har valt att alla objekt ska visas, anges sökresultatet i form av sökvägar. Sökresultatet visas med blå text. Objektets placering i hierarkin visas som sökväg med grå text. Sökvägens texter fungerar som länkar.


Avancerad sökning

Med avancerad sökning kan man söka objekt utifrån deras egenskaper. Starta den avancerade sökningen genom att välja ’Lägg till sökfilter’. Då öppnas en meny där man kan välja ett eller flera sökvillkor. Vilka sökvillkor man kan använda vid avancerad sökning avgörs av vilken objekttypsfiltrering som är aktiverad.Nya sökvillkor visas till höger om det senaste. Stäng ett sökvillkor via det lilla krysset efter villkoret.

Nya sökvillkor öppnas som en meny när man klickar i området till vänster om det lodräta strecket (till höger om strecket finns krysset som stänger villkoret). Menystrukturen bestäms av uppgiftstypen.


När alla önskade sökkriterier har angetts klickar man på menyn för att stänga den. Efter att man klickat på Sök öppnas en lista med sökresultat som inkluderar den preciserande egenskapen i en ny kolumn.


Söka raderade objekt

Förhandsvalet är att bara aktiva objekt visas. Genom att klicka på Avancerad sökning, välja ’Aktivitet’ och därefter öppna menyn kan man få se även raderade objekt.


Öppna Aktivitetsmenyn och välj visning av raderade objekt.


Sortering av objekt enligt egenskap

De objekt som visas i menyn kan sorteras en kolumn åt gången genom att man klickar på önskad kolumnru-brik. Texten kan sorteras i stigande eller fallande alfabetisk ordning och siffror från minsta till största eller största till minsta.


Pilarna som visar uppåt och nedåt anger huruvida sorteringen är på eller av. Om pilarna är gråa har objekten inte sorterats. En blå pil som pekar neråt anger att objekten har sorterats från det minsta till det största. En blå pil som pekar uppåt anger att objekten har sorterats från det största till det minsta.


Lägga till nya objekt

När programmet tas i bruk är börjar man med att ange basuppgifter om egendomsregistret och egendomen. Första steget är att skapa objekt och lägga in identifikationsuppgifter.


Vi rekommenderar att man skapar nya objekt utan filtrering, alltså med valet ’Alla’ objekt.


Lägg till: verksamhetsställe

Alla objekt som införs i systemet ska sorteras in under ett verksamhetsställe (tills vidare står det verksamhets-lokal i programmet). Om det verksamhetsställe som objektet hör till inte finns i systemet, ska man först skapa verksamhetsstället. Ett nytt verksamhetsställe läggs till genom att man för musen till organisationsraden i objektlistningen. Organisationsraden ändrar då färg och en menyikon visas.


Klicka på menyikonen och välj ’Lägg till verksamhetslokal’.


En ny ruta öppnas. Ange de obligatoriska uppgifterna: objektets interna beteckning och namn. Klicka till sist på ’Spara’, vilket gör att det nya verksamhetsstället sparas i registret och automatiskt syns längst ner i objektlistan.


Lägg till: fastighet, byggnad, lägenhet, övrigt

En fastighet, byggnad, lägenhet eller ett övrigt objekt läggs alltid till under ett verksamhetsställe. Vi rekommenderar att man följer hierarkin för att lägga till objekt. Objekt längre ner i hierarkin kan dock också kopplas direkt till en högre nivå. Till exempel kan en byggnad läggas in direkt under verksamhetsställe, utan att det finns en fastighet emellan.


Objekt läggs till på samma sätt som man lägger till ett verksamhetsställe. I objektlistan väljs det objekt under vilket man vill lägga till det nya (t.ex. det verksamhetsställe under vilket man vill lägga till en fastighet).  När man för musen över objektraden byter den färg och efter namnet visas en menyikon.


Högerklicka på menyikonen eller objektraden och välj ’Lägg till’ i menyn.  I den meny som sedan öppnas väljer man typ av objekt om ska läggas till.  Programmet visar alltid de objekttyper som kan läggas till i det här skedet.


När man har valt objekttyp öppnas en dialogruta där man fyller i de obligatoriska uppgifterna: objektets interna beteckning och namn. Klicka till sist på ’Spara’, vilket göra att det nya objektet sparas i registret. Via ’Ångra’ kan man avbryta inmatningen. Det nya objektet visas automatiskt i objektlistan.


Flytta objekt

En fastighet, byggnad, lägenhet och ett övrigt objekt kan flyttas mellan de verksamhetsställen som har lagts in i systemet. Ett redan infört objekt flyttas via listvisningen. När man flyttar ett objekt följer alla objekt under detta i hierarkin automatiskt med. När man för musen över det objekt som ska flyttas byter raden färg och efter namnet visas en menyikon. Högerklicka på menyikonen och välj ’Flytta’ i menyn.


Nu öppnas en ny dialogruta. I menyn väljer man vart man vill flytta objektet. Systemet erbjuder automatiskt de objekt dit en flyttning är möjlig. Eventuella objekt lägre i hierarkin följer automatiskt med vid flyttningen.


Flyttningen bekräftas till sist med ’Flytta’.


Kopiera objekt

Ett tidigare infört objekt kopieras via listvisningen. När man kopierar ett objekt följer alla objekt under detta i hierarkin automatiskt med.


När man för musen över det objekt som ska kopieras byter raden färg och efter namnet visas en menyikon. Högerklicka på menyikonen och välj ’Kopiera’ i menyn.


Därefter öppnas en dialogruta där man bekräftar åtgärden genom att klicka på ’Kopiera’.


Kopierade objekt visas i samma gren i hierarkin. Efter objektnamnet står det ’kopia’ inom parentes.


Radera objekt

Ett tidigare infört objekt raderas via listvisningen. När man raderar ett objekt följer alla objekt under detta i hierarkin automatiskt med.


När man för musen över det objekt som ska raderas byter raden färg och efter namnet visas en menyikon. Högerklicka på menyikonen och välj ’Radera’ i menyn.


Då öppnas en dialogruta, där man som obligatorisk uppgift anger orsak och ger en förklaring till raderingen.  Systemet meddelar att även alla objekt under detta i hierarkin kommer att raderas.


De objekt som raderats försvinner sedan från listvisningen. Man kan få fram raderade objekt via Avancerad sökning (Sökning av raderade objekt). 


Objektet och alla objekt under detta markeras som raderade, men alla uppgifter sparas i databasen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.